Podmínky akce inSPORTline Prima Run 2017

TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY SE VZTAHUJÍ NA BĚŽECKOU AKCI inSPORTline Prima Run, KTERÁ SE USKUTEČNÍ DNE 13. 5. 2017 V PRAZE.

Pořadatelem a organizátorem (dále jen „organizátorem“) běžecké akce THE inSPORTline Prima Run (dále také jen jako „akce“) je společnost MonkeyStar s.r.o., IČ: 038 02 698, se sídlem Radnické schody 172/7, Hradčany, 118 00 Praha 1, přičemž registrací účastníka dle těchto podmínek vzniká smluvní vztah mezi organizátorem a účastníkem akce, kterým může být jen osoba splňující předpoklady stanovené těmito smluvními podmínkami.

Organizátor pořádá akci ve sjednaném rozsahu ve spolupráci s FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 481 15 908, se sídlem Na Žertvách 24/132, Libeň, 180 00 Praha 8.

 

PLATNOST A ÚČINNOST PODMÍNEK

Tyto smluvní podmínky – pravidla upravují právní vztah mezi účastníkem a organizátorem akce. Smluvní vztah vzniká registrací účastníka k jeho účasti na akci. Podmínky platné v době registrace účastníka se stávají součástí smlouvy mezi organizátorem a účastníkem. Účastník bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn měnit podmínky akce, jakož i pravidla akce, a to zejména s ohledem na bezpečnostní a organizační aspekty akce. Veškeré změny podmínek akce či pravidel závodu budou zveřejněny na internetových stránkách závodu – www.prima-run.cz

REGISTRACE – VSTUPENKY – CENY/PLATEBNÍ PODMÍNKY

Akce inSPORTline Prima Run se může účastnit pouze osoba starší 15 let. Právo účasti je individuální a nepřenosné.

Účast osob mladších 18 let, které již dovršily 15. rok věku, je podmíněna písemným souhlasem jejich zákonného zástupce (dále jen „Souhlas zákonného zástupce“). Souhlas zákonného zástupce musí být udělen písemnou formou, a to vyplněním formuláře, který je ke stažení na internetových stránkách akce (www.prima-run.cz). Vyplněný formulář musí zákonný zástupce účastníka opatřit svým vlastnoručním podpisem a převést jej do elektronické podoby. Souhlas zákonného zástupce v elektronické podobě, opatřený vlastnoručním podpisem zákonného zástupce, musí být v rámci registrace účastníka na internetových stránkách akce nahrán do elektronické přihlášky na akci. Bez připojení Souhlasu zákonného zástupce do elektronické přihlášky nebude možné registraci účastníka dokončit. Bez splnění výše uvedených podmínek nemá účastník nárok na účast na akci ani na vrácení registračního poplatku.

Registraci je možné provést online, a to vyplněním odpovídající webové přihlášky na internetových stránkách akce, a to buď jako samostatnou registraci nebo jako registraci páru. Registrující osoba vyplní všechny své potřebné údaje, zejména jméno a příjmení, e-mailovou adresu, datum narození, velikost trička a telefonní číslo. V případě párové registrace dále vyplní e-mailovou adresu partnera, který na uvedenou adresu posléze obdrží e-mail na provedení své registrace. Platba startovného za registraci páru musí být zaplacena do 24 hodin od provedení registrace. V případě, že ve stanovené lhůtě k úhradě nedojde, registrace páru se automaticky ruší. Po odeslání registrace není již možné zaměnit žádného z účastníků. Nárok na účast na akci, jakož i na obdržení startovního setu, vznikne pouze osobě s řádně provedenou registrací a uhrazeným startovným.

V rámci registrace jednotlivce může registrující osoba označit další osoby (v počtu 1-20), se kterými by si přála vytvořit běžecký pár, a to tak, že v registračním procesu uvede emailové adresy těchto oslovených osob, případně jim bude sdílet svůj registrační link. Po úhradě startovného registrující osobou budou oslovené osoby označené výše uvedeným způsobem oprávněni provést prostřednictvím obdrženého hypertextového odkazu svou registraci na Akci za zvýhodněnou cenu startovného uvedenou níže. Zvýhodněnou cena startovného bude poskytnuta pouze oslovené osobě, která provede svou registraci prostřednictvím obdrženého hypertextového odkazu jako první. Oslovená osoba po úhradě startovného utvoří s registrující osobou běžecký pár. Platba startovného oslovenou osobou musí být zaplacena do 24 hodin od provedení její registrace. V případě, že ve stanovené lhůtě k úhradě startovného oslovenou osobou nedojde, její registrace se automaticky ruší a registrující osoba bude nadále evidována jako samostatný běžec.

Kapacita akce je omezená na 2222 běžců. Registrace učiněné po dosažení tohoto limitu nebudou přijaty. Každý registrovaný účastník obdrží startovní číslo a je povinen mít jej po dobu trvání celé akce na sobě. Startovní čísla jsou nepřenosná. Bez startovního čísla nebude účastník vpuštěn na start akce. Akce se mohou zúčastnit pouze řádně zaregistrovaní účastníci. Vstup do areálu akce bude umožněn pouze s platným startovním číslem. Start akce je ve 12:30 hodin. Běh startuje ve 13:30. Účastníci jsou povinni se dostavit minimálně 1 hodinu před startem.

Cena startovného do 14.2.2017:

Cena startovného v období od 15.2.2017 do 11.5.2017:

Vstupenky na akci je možné zakoupit online na internetové stránce akce – www.prima-run.cz, a to po vyplnění povinné registrace.

Registrace bude probíhat do naplnění kapacity závodu, nejpozději však do 11.5.2017. V případě volné kapacity bude umožněna registrace v den závodu od 12 hodin.

STARTOVNÍ SET – VÝDEJ STARTOVNÍHO SETU V DEN KONÁNÍ AKCE

Každý účastník obdrží po provedení registrace a úhradě startovného startovní set na akci inSPORTline Prima Run. Startovní set obsahuje tričko inSPORTline Prima Run a startovní číslo. Startovní set účastníci obdrží v den konání akce inSPORTline Prima Run na výdejním místě konání akce od 11:00 do 13:15 hod. Pozdější vydání startovního setu již organizátor nemůže zaručit. Při vyzvednutí bude účastník vyzván k předložení občanského průkazu.

ZRUŠENÍ ÚČASTI – REGISTRAČNÍ POPLATEK – STORNO

Registrace účastníka je nepřenosná. Zaregistrovaný účastník, jenž se závodu nezúčastní, ať už o svém odstoupení bude organizátora před závodem informovat, či nikoliv, nemá nárok na vrácení registračního poplatku (startovného). Registrační poplatek bude navrácen pouze tehdy, bude-li zrušen celý závod.

Účastník je oprávněn se souhlasem organizátora svoji registraci (právo účasti na akci) přenechat další osobě, přičemž je povinen tuto změnu nahlásit nejpozději 7 dní před dnem konání akce organizátorovi na e-mail: info@prima-run.cz.

PROHLÁŠENÍ O ZPROŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Organizátor má právo změnit plánovaný program nebo akci zrušit z důvodu existence překážky způsobené vyšší mocí, tj. mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné a nezaviněné události (např. živelná pohroma, válka, generální stávka, hrozba teroristického útoku apod.), jakož i z bezpečnostních důvodů nebo pokud to bude požadováno oficiálním nařízením příslušných k tomu oprávněných orgánů státní správy či samosprávy. V takových případech nemá organizátor povinnost odškodnit účastníky za jakékoliv jimi utrpěné újmy, ani nemá organizátor povinnost vracet uhrazený registrační poplatek účastníkům zpět. Případné vrácení registračního poplatku nebo jeho části účastníkům je na uvážení organizátora, který při svém rozhodování bude vycházet mimo jiné z objemu již vynaložených nevratných nákladů vynaložených na organizaci akce.

Organizátor není odpovědný za škody na majetku nebo finanční škody, které nejsou zaviněny nebo které nejsou způsobeny hrubým zanedbáním ze strany organizátora.

Organizátor neodpovídá za zdravotní stav účastníků vyvolaný nebo způsobený účastí v závodě. Je povinností každého účastníka si před závodem nechat zkontrolovat svůj zdravotní stav a přečíst si veškeré informace poskytnuté organizátorem, zvláště pak informace zveřejněné na webových stránkách závodu.

Organizátor neodpovídá za technické problémy jakéhokoliv druhu spojené s řádným provedením registrace či uhrazením registračního poplatku.

 

SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Provedením registrace na akci uděluje účastník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, bezplatný souhlas se zpracováním svých osobních údajů společností MonkeyStar s.r.o., IČ: 038 02 698, se sídlem Radnické schody 172/7, Hradčany, 118 00 Praha 1, coby správci osobních údajů, a to za účelem vyhodnocení akce, zasílání informací o akci včetně dalších akcí organizovaných organizátorem, zasílání obchodních sdělení prostřednictvím e-mailu a další marketingové aktivity, to vše na dobu neurčitou. Dále mohou být poskytnuté osobní údaje použity pro statistické účely. Takto předané osobní údaje nebudou zveřejněny. Účastník si je vědom toho, že má právo přístupu ke svým osobním údajům a další práva dle §§ 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb. Souhlas uděluje dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat. Účastník souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly v případě potřeby předány pro účely poskytnutí zdravotní péče poskytované v souvislosti s akcí.

Účastník souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly předány třetí osobě, a to FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 481 15 908, se sídlem Na Žertvách 24/132, Libeň, 180 00 Praha 8, pro všechny výše uvedené účely.

Provedením registrace do závodu uděluje účastník výslovný souhlas (licenci) organizátorovi s pořízením a použitím a šířením kdykoli do budoucna podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníka nebo jeho projevů osobní povahy pořízených v průběhu závodu nebo bezprostředně před ním či po něm (včetně akce probíhající po skončení závodu). Pořízené materiály mohou být použity kdykoli k vlastní propagaci organizátora akce, jakož i ke komerčním účelům, a to bez nároku účastníka na honorář.

Účastník výslovně souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, užít bezplatně poskytnuté osobní údaje účastníka v médiích (včetně internetu a sociálních sítí), v propagačních a reklamních materiálech organizátora s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků závodu, to vše po dobu deseti let od ukončení závodu.

V rozsahu povoleném platnými právními předpisy účastník provedením registrace neodvolatelně uděluje společnosti MonkeyStar s.r.o. a v případech, kdy k tomu společnost MonkeyStar s.r.o. dá zmocnění, i třetím stranám – komerčním partnerům, právo použít na neomezenou dobu bez územního omezení a bez nároku účastníka na honorář fotografie (včetně užití fotografií na facebookovém profilu účastníka), hudební záznamy, videozáznamy či filmová zpodobnění, obrazy, podobizny, jména a hlas v jakémkoli médiu, zejména v televizi, na internetu, v tiskovinách, produktových katalozích a brožurách, videozáznamech a spotech běžících v prodejních místech, jakož i jakýchkoli dalších tištěných či psaných materiálech souvisejících s výše uvedenými záznamy pro účely reklamy, propagace, marketingu a prodeje produktů skupiny společností MonkeyStar s.r.o. a/nebo pro účely propagace akce.

Dále je organizátor oprávněn předat poskytnuté osobní údaje pověřené osobě, která zajišťuje rozeslání fotografií účastníků závodu pořízených během závodu těmto účastníkům. Účastník souhlasí s použitím v registraci zadané e-mailové adresy k zaslání informací o akci a případných změnách v programu.

PODMÍNKY A PRAVIDLA ÚČASTI – BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Akce se mohou účastnit osoby starší 15 let, jejichž zdravotní stav účast na tomto typu závodu umožňuje. Osoby od 15 do 18 let musí mít ke své účasti na akci souhlas zákonného zástupce poskytnutý ve shora uvedené formě. Účastníci budou informováni o všech organizačních opatřeních před začátkem závodu. Účastníci jsou povinni se řídit pokyny organizátora akce. Organizátor má právo vyloučit jakéhokoli účastníka, jehož chování by mohlo ohrozit bezpečný průběh akce nebo bezpečnost ostatních účastníků. Jakékoliv sportovní vybavení, které by mohlo být nebezpečné pro účastníky či diváky, musí být povoleno na základě výslovného písemného souhlasu organizátora akce. Právně závazné prohlášení organizátora vůči účastníkovi může být vysloveno pouze řádně zmocněnou osobou určenou organizátorem. Těmito osobami mohou být zejména členové zdravotnického týmu poskytující asistenci při akci, kteří mají právo zakázat účastníkovi účast nebo pokračování účasti v zájmu ochrany účastníka z opodstatněných zdravotních důvodů.

Registrací do závodu účastník potvrzuje následující:

Účastník prohlašuje, že je osobou starší 18 let nebo je osobou starší 15 let a má souhlas k účasti na akci udělený jeho zákonným zástupcem.

Účastník prohlašuje, že si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklých při účasti na výše uvedené akci. Účastník dále prohlašuje, že se akce účastní dobrovolně a zavazuje se dodržovat tyto podmínky účasti.

Účastník akce potvrzuje, že se akce může zúčastnit pouze za podmínky, že nebude požívat omamných nebo psychotropních látek včetně léků se stejnými nebo podobnými účinky. Dále potvrzuje, že jeho zdravotní stav odpovídá náročnosti akce a je schopen akci bez újmy na svém zdraví absolvovat.

Účastník akce se musí řídit všemi pokyny organizátora a jiných osob, které na průběhu akce s organizátorem spolupracují. Účastník akce je povinen absolvovat veškerá případná školení či instruktáže pořádané organizátorem pro účely zajištění bezpečnosti průběhu akce nebo k účelům jiným dle uvážení organizátora.

Každý účastník je povinen mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu akce. Účastník si je vědom toho a souhlasí s tím, že program akce a případné změny jsou plně v kompetenci organizátora.

Účastník si je vědom toho, že účast v závodě je na vlastní riziko a že organizátor akce nebo osoby, které na průběhu akce s organizátorem spolupracují, neodpovídají za škodu nebo újmu na zdraví nebo majetku účastníka nebo jiných osob způsobenou porušením povinností účastníka plynoucích z těchto podmínek.

Účastník si je vědom toho a souhlasí s tím, že organizátor není odpovědný za jakoukoli újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou újmu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním.

Účastník si je vědom odpovědnosti, kterou nese za újmu na zdraví a majetku svém nebo jiných osob nebo vznik škody způsobené porušením svých povinností plynoucích z těchto podmínek. Všechny škody, které při nedodržení těchto podmínek způsobí sobě, jiným účastníkům akce, organizátorovi nebo osobám spolupracujícím, je povinen uhradit v plné výši na vlastní náklady. Je zakázáno pohybovat se na startu, v cíli a po celé délce trasy na kolečkových bruslích, na kole a jinými dopravními prostředky. Rovněž platí zákaz vstupu zvířat do prostoru startu, cíle a na trať.

Titulární partner akce

Partneři

Prima Love
Kiss Radio
Praha
Astrid
Nadate Terezy Maxové