Podmínky akce ALPINE PRO Prima Run 2023

TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY SE VZTAHUJÍ NA BĚŽECKOU AKCI ALPINE PRO PRIMA RUN, KTERÁ SE USKUTEČNÍ DNE 19. 8. 2023 V PRAZE.

Produkčním pořadatelem a organizátorem (dále jen „organizátorem“) běžecké akce ALPINE PRO Prima run (dále také jen jako „akce“) je společnost Emperium s.r.o., IČ: 28453123, se sídlem Široká 24/4, Josefov, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: C 142610 (dále jen „organizátor“, přičemž registrací účastníka dle těchto podmínek vzniká smluvní vztah mezi organizátorem a účastníkem akce, kterým může být jen osoba splňující předpoklady stanovené těmito smluvními podmínkami.

Organizátor pořádá akci ve sjednaném rozsahu po stránce marketingové ve spolupráci s FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 481 15 908, se sídlem Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha 10.

 

PLATNOST A ÚČINNOST PODMÍNEK

Tyto smluvní podmínky – pravidla upravují právní vztah mezi účastníkem a organizátorem akce. Smluvní vztah vzniká registrací účastníka k jeho účasti na akci. Podmínky platné v době registrace účastníka se stávají součástí smlouvy mezi organizátorem a účastníkem. Účastník bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn měnit podmínky akce, jakož i pravidla akce, a to zejména s ohledem na bezpečnostní a organizační aspekty akce. Veškeré změny podmínek akce či pravidel závodu budou zveřejněny na internetových stránkách akce (www.prima-run.cz) (dále jen „internetové stránky akce“).

REGISTRACE – POPLATKY ZA STARTOVNÍ SETY – PLATEBNÍ PODMÍNKY

Akce Alpine Pro Prima run se mohou účastnit pouze osoby starší 3 let, přičemž účast osob mladších 18 let na akci je dále podmíněna splněním podmínek, které jsou podrobně specifikovány níže. Právo účasti je individuální a nepřenosné. Registraci na akci a úhradu poplatku za vydání startovního setu je možné provést online, a to vyplněním odpovídající webové přihlášky (registrace) na internetových stránkách akce, a to buď jako samostatnou registraci nebo jako registraci páru, případně registraci dítěte ve věku 3 – 14 let provedenou jeho zákonným zástupcem.

Registrace na akci bude probíhat v termínu od 12.6.2023 do 15.8.2023, nejdéle však do naplnění kapacity akce (2000 běžců). V případě nenaplnění kapacity akce do 15.8.2023 bude registrace možná ještě v den konání akce. Registrující osoba vyplní všechny své potřebné údaje, zejména jméno a příjmení, e-mailovou adresu, datum narození, velikost trička a telefonní číslo. V případě párové registrace dále vyplní e-mailovou adresu partnera, který na uvedenou adresu posléze obdrží e-mail na provedení své registrace. Platba za vydání startovního setu při registraci páru musí být zaplacena do 24 hodin od provedení registrace. V případě, že ve stanovené lhůtě k úhradě nedojde, registrace páru se automaticky ruší. Po odeslání registrace není již možné zaměnit žádného z účastníků. Nárok na účast na akci, jakož i na obdržení startovního setu, vznikne pouze osobě s řádně provedenou registrací a uhrazeným poplatkem za startovní set.

Účast osob mladších 18 let, které již dovršily 15. rok věku, je podmíněna písemným souhlasem jejich zákonného zástupce (dále jen „Souhlas zákonného zástupce“). Souhlas zákonného zástupce musí být udělen písemnou formou, a to vyplněním formuláře, který je ke stažení na internetových stránkách akce (www.prima-run.cz). Vyplněný formulář musí zákonný zástupce účastníka opatřit svým vlastnoručním podpisem a převést jej do elektronické podoby. Souhlas zákonného zástupce v elektronické podobě, opatřený vlastnoručním podpisem zákonného zástupce, musí být v rámci registrace účastníka na internetových stránkách akce nahrán do elektronické přihlášky na akci. Bez připojení Souhlasu zákonného zástupce do elektronické přihlášky nebude možné registraci účastníka dokončit. Bez splnění výše uvedených podmínek nemá účastník nárok na účast na akci ani na vrácení poplatku za vydání startovního setu.

Osoby mladší 15 let věku, které již dovršily 3. roku věku, se mohou účastnit akce pouze za doprovodu (pod dohledem) osoby starší 18 let, a to výlučně svého zákonného zástupce. V rámci registrace účastníka mladšího 15 let zákonný zástupce uvede do registračního formuláře jak vyžadované údaje o své osobě, tak jméno a příjmení dítěte a jeho datum narození. Podmínkou vpuštění účastníka mladšího 15 let, který již dovršil 3. rok věku, na start závodu je předložení písemného Prohlášení zákonného zástupce o osobním dohledu nad účastníkem mladším 15 let, které zákonný zástupce podepíše při převzetí startovního setu v den konání akce. Znění Prohlášení o osobním dohledu je k dispozici rovněž na internetových stránkách akce. Převzetí startovního čísla účastníkem mladším 15 let se vždy musí osobně zúčastnit zákonný zástupce účastníka, který je současně povinen předložit ke kontrole identity svůj doklad totožnosti. Bez splnění výše uvedených podmínek nemá účastník mladší 15 let nárok na účast na akci ani na vrácení poplatku za vydání startovního setu.

Kapacita akce je omezená na 2000 běžců. Registrace učiněné po dosažení tohoto limitu nebudou přijaty. Každý registrovaný účastník obdrží startovní číslo a je povinen mít jej po dobu trvání celé akce na sobě. Startovní čísla jsou nepřenosná. Bez startovního čísla nebude účastník vpuštěn na start akce. Akce se mohou zúčastnit pouze řádně zaregistrovaní účastníci. Vstup do areálu akce bude umožněn pouze s platným startovním číslem. Start akce je ve 10:00 hodin. Dětský běh startuje v 11:30. Běh pro dospělé startuje v 12:30. Účastníci jsou povinni se dostavit minimálně 1 hodinu před startem.

Cenové kategorie poplatků za vydání startovního setu:

Poplatky za vydání startovních setů je možné zaplatit online na internetové stránce akce – www.prima-run.cz, a to po vyplnění povinné registrace.

STARTOVNÍ SET – VÝDEJ STARTOVNÍHO SETU V DEN KONÁNÍ AKCE

Každý účastník obdrží po provedení registrace a úhradě poplatku za vydání startovního setu startovní set na akci Alpine Pro Prima Run. Startovní set obsahuje tričko Alpine Pro Prima Run a startovní číslo. Startovní set účastníci obdrží v den konání akce Alpine Pro Prima Run na výdejním místě konání akce od 10:00 do 12:15 hod. Pozdější vydání startovního setu již organizátor nemůže zaručit. Při vyzvednutí bude účastník vyzván k předložení občanského průkazu.

ZRUŠENÍ ÚČASTI – POPLATEK ZA VYDÁNÍ STARTOVNÍHO SETU – STORNO

Registrace účastníka je bez výslovného souhlasu organizátora nepřenosná. Zaregistrovaný účastník, jenž se akce nezúčastní, ať už o svém odstoupení bude organizátora před akcí informovat, či nikoliv, nemá nárok na vrácení poplatku za vydání startovního setu. Poplatek za vydání startovního setu bude navrácen pouze tehdy, bude-li zrušena celá akce.

ÚČAST A VYHLÁŠENÍ

Účastník je povinnen si připevnit startovní číslo na přední stranu trička tak, aby bylo viditelně vidět startovní číslo a aby byl zaznamenám čas účastníka.

Po skončení běhu budou vahlášeni vítězní tři běžci v těchto kategoriích:

PROHLÁŠENÍ O ZPROŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Organizátor má právo změnit plánovaný program nebo akci zrušit z důvodu existence překážky způsobené vyšší mocí, tj. mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné a nezaviněné události (např. živelná pohroma, válka, generální stávka, hrozba teroristického útoku apod.), jakož i z bezpečnostních důvodů nebo pokud to bude požadováno oficiálním nařízením příslušných k tomu oprávněných orgánů státní správy či samosprávy. V takových případech nemá organizátor povinnost odškodnit účastníky za jakékoliv jimi utrpěné újmy, ani nemá organizátor povinnost vracet uhrazený poplatek za vydání startovního setu účastníkům zpět. Případné vrácení poplatku za vydání startovního setu nebo jeho části účastníkům je na uvážení organizátora, který při svém rozhodování bude vycházet mimo jiné z objemu již vynaložených nevratných nákladů vynaložených na organizaci akce.

Organizátor není odpovědný za škody na majetku nebo finanční škody, které nejsou zaviněny nebo které nejsou způsobeny hrubým zanedbáním ze strany organizátora.

Organizátor neodpovídá za zdravotní stav účastníků vyvolaný nebo způsobený účastí na akci. Je povinností každého účastníka si před akcí nechat zkontrolovat svůj zdravotní stav a přečíst si veškeré informace poskytnuté organizátorem, zvláště pak informace zveřejněné na internetových stránkách akce.

Organizátor neodpovídá za technické problémy jakéhokoliv druhu spojené s řádným provedením registrace či uhrazením poplatku za vydání startovního setu.

 

SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů nutné pro zajištění řádného chodu akce a bezpečnosti účastníka

V rámci akce dochází za účelem zajištění jejího řádného chodu ke zpracování osobních údajů účastníků. Organizátor, společnost Emperium s.r.o., IČ: 284 53 123, se sídlem Široká 24/4, Josefov, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: C 142610 a FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 481 15 908, se sídlem Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: C 16778, využívá sdělené osobní údaje zejména k identifikaci účastníků, informování o organizaci, případných organizačních změnách, průběhu a vyhodnocení akce, jakož i ke statistickým účelům a ke sdělování dalších informací souvisejících s konáním akce.

Osobní údaje účastníka mohou být dále předány pro účely poskytnutí zdravotní péče v souvislosti s akcí.

Zpracování osobních údajů pro účely zasílání informací o budoucích akcích a souvisejících obchodních sdělení

Organizátor žádá účastníky o udělení souhlasu se zpracováním kontaktních osobních údajů, a to za účelem zasílání informací o akci včetně dalších akcí pořádaných organizátorem (např. newsletter), jakož i jiných obchodních sdělení souvisejících s akcí (upozornění na související akce, produkty apod.).

K rozesílání newsletterů a dalších informací účastníkům, jak je uvedeno výše, využívá organizátor externí nástroj (např. Createsend), a obdobné služby poskytované prostřednictvím sociálních sítí Facebook a Youtube, kterým pro tyto účely poskytuje účastníkovu kontaktní e-mailovou adresu. Tito zprostředkovatelé však mohou poskytnuté kontaktní e-mailové adresy použít pouze k rozeslání organizátorem určených sdělení a nejsou oprávněni takto získané kontaktní údaje využívat pro jakékoliv jiné účely.

Zpracování osobních údajů pro marketingové účely

Organizátor v rámci akce zajišťuje pro účastníky foto a video dokumentaci jejího průběhu a následně výstupy z pořízené dokumentace účastníkům akce rozesílá, a to na e-mailovou adresu zadanou účastníkem k zasílání informací o akci a případných změnách v programu.

Organizátor akce dále pořízené záznamy využívá k vlastní propagaci akce, a to zejména na sociálních sítích, v médiích či na propagačních a reklamních materiálech organizátora. Pro tyto účely žádá organizátor o udělení souhlasu s pořízením a použitím a šířením podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníka nebo jeho projevů osobní povahy pořízených v průběhu závodu nebo bezprostředně před ním či po něm (včetně akce probíhající po skončení závodu). Souhlas se vztahuje i na použití k vlastní propagaci organizátora akce, jakož i k dalším komerčním účelům, a to bez nároku účastníka na honorář.

Organizátor akce dále žádá o souhlas bezplatně užít získané osobní údaje účastníka včetně zvukových a obrazových záznamů účastníků závodu v médiích (včetně internetu a sociálních sítí) a v propagačních a reklamních materiálech organizátora. Tím se rozumí použití fotografií, hudebních záznamů, videozáznamů či filmových zpodobnění, obrazů, podobizen, jména a hlasu v jakémkoli médiu, zejména v televizi, na internetu, v tiskovinách, produktových katalozích a brožurách, videozáznamech a spotech běžících v prodejních místech, jakož i jakýchkoli dalších tištěných či psaných materiálech souvisejících s výše uvedenými záznamy pro účely reklamy, propagace, marketingu a prodeje produktů Organizátora a partnerských společností Emperium s.r.o., IČ: 284 53 123, se sídlem Široká 24/4, Josefov, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: C 142610 a FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 481 15 908, se sídlem Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: C 16778 a/nebo pro účely propagace akce.

Informace o přístupu ke svým osobním údajům

Účastník má právo přístupu ke svým osobním údajům dle §§ 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., případně dle čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, po jeho vstupu v účinnost, a další práva dle příslušných ustanovení výše uvedených předpisů, zejména právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných údajů a jejich likvidaci, jakož i právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zjistíli, že při zpracování údajů došlo k porušení povinností organizátora.

Udělení souhlasu

Účastník uděluje ve výše uvedených případech souhlas svobodně, což stvrzuje svým podpisem, resp. v rámci procesu registrace na akci aktivním označením akceptace takového souhlasu obsaženého v samostatném dokumentu, bezplatně a na dobu 5 let od konání akce. Souhlas může kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat. Účastník souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly v případě potřeby předány pro účely poskytnutí zdravotní péče poskytované v souvislosti s akcí.

PODMÍNKY A PRAVIDLA ÚČASTI – BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Akce se mohou účastnit osoby starší 3 let, jejichž zdravotní stav účast na tomto typu závodu umožňuje. Osoby mladší 18 let věku, které již dovršily 15. rok věku musí mít ke své účasti na akci souhlas zákonného zástupce poskytnutý ve shora uvedené formě.

Osoby mladší 15 let věku, které již dovršily 3. rok věku, se mohou účastnit akce pouze za doprovodu (pod dohledem) osoby starší 18 let, a to výlučně svého zákonného zástupce, který organizátorovi předložení vlastnoručně podepsané Prohlášení o osobním dohledu nad účastníkem mladším 15 let. Účastníci budou informováni o všech organizačních opatřeních před začátkem akce. Účastníci jsou povinni se řídit pokyny organizátora akce.

Organizátor má právo vyloučit jakéhokoli účastníka, jehož chování by mohlo ohrozit bezpečný průběh akce nebo bezpečnost ostatních účastníků. Jakékoliv sportovní vybavení, které by mohlo být nebezpečné pro účastníky či diváky, musí být povoleno na základě výslovného písemného souhlasu organizátora akce.

Právně závazné prohlášení organizátora vůči účastníkovi může být vysloveno pouze řádně zmocněnou osobou určenou organizátorem. Těmito osobami mohou být zejména členové zdravotnického týmu poskytující asistenci při akci, kteří mají právo zakázat účastníkovi účast nebo pokračování účasti v zájmu ochrany účastníka z opodstatněných zdravotních důvodů.

Registrací na akci účastník potvrzuje následující:

Účastník prohlašuje, že je osobou starší 18 let nebo má souhlas svého zákonného zástupce nebo se akce účastní v doprovodu svého zákonného zástupce. Účastník prohlašuje, že si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklých při účasti na výše uvedené akci. Účastník dále prohlašuje, že se akce účastní dobrovolně a zavazuje se dodržovat tyto podmínky účasti.

Účastník akce potvrzuje, že se akce může zúčastnit pouze za podmínky, že nebude požívat omamných nebo psychotropních látek včetně léků se stejnými nebo podobnými účinky. Dále potvrzuje, že jeho zdravotní stav odpovídá náročnosti akce a je schopen akci bez újmy na svém zdraví absolvovat.

Účastník akce se musí řídit všemi pokyny organizátora a jiných osob, které na průběhu akce s organizátorem spolupracují. Účastník akce je povinen absolvovat veškerá případná školení či instruktáže pořádané organizátorem pro účely zajištění bezpečnosti průběhu akce nebo k účelům jiným dle uvážení organizátora.

Každý účastník je povinen mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu akce. Účastník si je vědom toho a souhlasí s tím, že program akce a případné změny jsou plně v kompetenci organizátora.

Účastník si je vědom toho, že účast na akci je na vlastní riziko a že organizátor akce nebo osoby, které na průběhu akce s organizátorem spolupracují, neodpovídají za škodu nebo újmu na zdraví nebo majetku účastníka nebo jiných osob způsobenou porušením povinností účastníka plynoucích z těchto podmínek. Účastník si je vědom toho a souhlasí s tím, že organizátor není odpovědný za jakoukoli újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou újmu vzniklou v souvislosti s účastí na akci nebo jeho sledováním.

Účastník si je vědom odpovědnosti, kterou nese za újmu na zdraví a majetku svém nebo jiných osob nebo vznik škody způsobené porušením svých povinností plynoucích z těchto podmínek. Všechny škody, které při nedodržení těchto podmínek způsobí sobě, jiným účastníkům akce, organizátorovi nebo osobám spolupracujícím, je povinen uhradit v plné výši na vlastní náklady. Je zakázáno pohybovat se na startu, v cíli a po celé délce trasy na kolečkových bruslích, na kole a jinými dopravními prostředky. Rovněž platí zákaz vstupu zvířat do prostoru startu, cíle a na trati.

HYGIENICKÁ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ SOUVISEJÍCÍ S COVID 19

Kapacita areálu závodu je přizpůsobena aktuálním opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR. Stejně tak hygienická a bezpečnostní pravidla se v areálu řídí aktuálními opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR. Prosíme návštěvníky, aby po celou dobu akce vyjma samotného běžeckého závodu používali ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor FFP2 nebo KN95).

V případě mimořádného opatření vydaného Ministerstvem zdravotnictví ČR bude vstup do prostor akce omezen aktuálními nařízeními.

Titulární partner akce

Partneři

ALPINE PRO Running team
Prima
Kiss Rádio
Canon
SEVT
Fazer Geish
FCC Environment
OZP - Oborová zdravotní pojišťovna
Kudy z nudy

Powered by

Solootions